text.skipToContent text.skipToNavigation
COVID-19 : Raadpleeg onze engagementen.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Vooraf:

Pharmacy by Medi-Market Group is de online verkoopsite van de fysieke apotheek Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies, apotheek geopend voor het publiek in rue de Namur 138A, 6041 Gosselies (Tel 02 705 83 08 en e-mail support-nl@pharmacy-medi-market.be), en in handen van S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen als nummer 0546.663.492 (RPR Brussel, Franstalige).

De onderhavige verkoopsvoorwaarden beheren exclusief de contractuele relaties tussen de S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies en elke persoon die surft op de site Pharmacy by Medi-Market Group en/of die een product of meerdere producten die op deze site worden aangeboden, wenst te kopen. Deze voorwaarden gelden voor alle commerciële transacties in verband met de producten die te koop worden aangeboden op de site Pharmacy by Medi-Market Group met uitzondering van alle andere voorwaarden.
 

Pharmacy by Medi-Market Group behoudt het recht om steeds en zonder vooropzeg deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op de website.

Indien specifieke voorwaarden zijn overeengekomen tussen Pharmacy by Medi-Market Group en de koper, hebben deze de bovenhand op deze op de punten waar ervan afgeweken wordt.

Indien een welbepaalde clausule van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt bevonden door een rechtbank of een andere instantie, zal deze beslissing geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules en de partijen verbinden zich ertoe de geannuleerde clausule in onderling overleg te vervangen door een andere bepaling, die wettelijk geldig is en een equivalent economisch effect heeft.

Artikel 1 - Producten

De producten die te koop zijn op Pharmacy by Medi-Market Group zijn deze die meestal verkocht worden in een Belgische apotheek, met uitzondering van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een medisch voorschrift (of een schriftelijke aanvraag) en die niet online verkocht mogen worden. Behalve indien anders gemeld op de site, kunnen de vrij-verkrijgbare geneesmiddelen enkel in België worden geleverd.

Artikel 2 - Prijs

Alle prijzen aangegeven op de productfiches zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen (BTW inbegrepen), uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

De prijs die vermeld staat in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief taksen en BTW. Deze omvat de prijs van de bestelde producten evenals de kosten voor de hantering, de verpakking, de bewaring en de verzending van deze producten.

Pharmacy by Medi-Market Group behoudt het recht om zijn prijzen steeds te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Pharmacy by Medi-Market Group behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Artikel 3 - Bestelling

Alleen juridisch bekwame personen mogen een bestelling plaatsen.

De bestellingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de site Pharmacy by Medi-Market Group. 

Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen en de productbeschrijvingen in.

Na ontvangst van de bestelling stuurt Pharmacy by Medi-Market Group een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.

Pharmacy by Medi-Market Group behoudt het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.

Verder behoudt Pharmacy by Medi-Market Group het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.

Artikel 4 - Validatie

Door de bestelling te plaatsen, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De validatie van de bestelling geldt dus als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant erkent dat de gegevens geregistreerd door Pharmacy by Medi-Market Group het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert Pharmacy by Medi-Market Group de Klant over de leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

Artikel 6 - Betaling

De bestelling moet contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden wanneer de bestelling wordt geplaatst.

De betaling wordt uitgevoerd door de firma INGENICO (voormalig OGONE). De bestelling die door de Klant werd gevalideerd zal pas als effectief worden beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen en de firma INGENICO hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. Bij weigering van de centrale voor beveiligde betalingen of de firma INGENICO zal de bestelling automatisch geannuleerd worden. De klant wordt dan per e-mail op de hoogte gebracht. De firma INGENICO verzekert zowel het beveiligen van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen en tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling. De informatie over de bestelling wordt automatisch verwerkt, de verantwoordelijke daarvoor is INGENICO. Deze automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met bankkaarten te bestrijden. INGENICO en Pharmacy by Medi-Market Group zijn de bestemmelingen van de gegevens in verband met de bestelling. Het niet doorsturen van gegevens in verband met uw bestelling verhindert de realisatie en analyse van uw transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart kunnen de gegevens in verband met de bestelling die bij deze onbetaalde transactie behoren, het voorwerp uitmaken van een inschrijving in een betalingsincidentbestand gehanteerd door INGENICO. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan ook een specifieke verwerking krijgen.

Artikel 7 - Levering

Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie worden de producten verzonden naar het leveringsadres aangegeven tijdens het bestelproces. Alle details betreffende de leveringen (naam van de transporteur, tarieven en termijnen) zijn beschikbaar in de rubriek “Leveringen” van de site. De leveringstermijnen liggen meestal en behoudens overmacht tussen 1 en 7 werkdagen, naargelang de bestemming.

In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. Pharmacy by Medi-Market Group behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen, zonder dat dit de Klant het recht geeft om zijn bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

In geval van afwezigheid van de Klant of een fout in het leveringsadres waardoor levering niet mogelijk is, moet de Klant een nieuwe levering afspreken met de transporteur. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de Klant.

Pharmacy by Medi-Market Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de Klant in het leveringsadres en de vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

Indien een pakje niet in ontvangst wordt genomen ondanks verschillende bezoeken van de transporteur wordt het teruggestuurd naar Pharmacy by Medi-Market Group. De bestemmeling ontvangt dan een e-mail.

De risico’s worden overgedragen aan de Klant zodra deze laatste fysiek de goederen in bezit neemt.

Artikel 8 - Herroeping

Conform de geldende wetgeving op de postorderverkoop (boek VI, titel 3, hoofdstuk 2 van het Economische wetboek) heeft de Klant het recht om Pharmacy by Medi-Market Group mee te delen dat hij van zijn aankoop wil afzien, zonder boete en zonder opgave van redenen binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag na de dag van levering ervan. Onder de tab ‘mijn bestellingen’ vindt de klant het overzicht van zijn geplaatste bestellingen. Hij selecteert de bestelling voor dewelke hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken. Hij klikt op ‘mijn bestelling retourneren’, selecteert de producten die hij wilt retourneren en vult het formulier in. Deze 2 stappen zijn noodzakelijk om de herroeping te doen gelden. Via de rubriek 'mijn retourhistoriek' kan een klant zijn retourcode raadplegen of zijn retourdocument downloaden. Hij kan zijn producten gratis retourneren via een Medi-Market winkel of ze direct opsturen naar: Medicare-Market Online Services (MediSupply Internet), Rue du Bosquet 12A, 1400 Nijvel. Het is belangrijk om de retourcode op het pakket toe te voegen of een geprinte versie van het retourdocument in het pakket bij te voegen.

De producten moeten worden teruggestuurd op kosten van de Klant (conform art. VI 51 §1 van het Economisch wetboek), ten laatste 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om het contract te herroepen. De Klant wordt aansprakelijk gesteld in geval de producten op andere wijze werden gehanteerd dan noodzakelijk voor de goede werking van deze producten. Wij stellen ook voor om de producten in nieuwstaat, in hun nieuwe verpakking (met leveringsbon), samen met alle eventuele accessoires (zoals onder andere de gebruiksaanwijzing en documentatie), teruggestuurd worden.

Indien de producten in de voornoemde omstandigheden en termijnen worden teruggestuurd, verbindt Pharmacy by Medi-Market Group zich ertoe om de sommen betaald door de klant terug te betalen, zonder kosten, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop de beslissing tot intrekking werd gemeld.

De terugbetaling gebeurt binnen een termijn van 14 dagen volgend op deze waarbij Pharmacy by Medi-Market Group op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om het contract te herroepen, waarbij de terugbetaling echter wordt uitgesteld tot bij de recuperatie van de goederen.

Het herroepingsrecht is van toepassing op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, enkel vóór verzending van het pakket, tenzij er één of meerdere fabricagefouten zijn. In laatste voornoemde geval geldt het herroepingsrecht ook na verzending.

Conform artikel VI.53 van het Economisch wetboek, kan het recht op herroeping niet worden uitgeoefend voor:
1 : de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt die niet onder de controle van het bedrijf vallen en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn ;
2 : de levering van goederen die snel aftakelen of vervallen;
3 : de levering van verzegelde goederen die niet teruggestuurd kunnen worden omwille van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne en die door de consument werden opengemaakt na levering.

Indien het recht op herroeping niet kan worden uitgeoefend, beschikt de Klant over het recht om de geleverde producten terug te sturen indien ze niet overeenstemmen met de bestelling of indien ze niet in een goede toestand verkeren volgens de bepalingen van artikel 9 van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 9 – Conformiteit met de levering

De Klant beschikt over het recht om de geleverde producten terug te sturen die niet overeenkomen met de bestelling of niet in goede staat verkeren. De volgende procedure is dan van toepassing :

De Klant of ontvanger dient de conformiteit van het (de) product(en) met de bestelling evenals diens/hun goede staat te verifiëren. In geval één of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn of niet overeenkomen met de bestelling, adviseren wij de Klant om zo spoedig mogelijk het nodige voorbehoud te formuleren, liefst binnen de 48 uur na levering. In elk geval dient de Klant Pharmacy by Medi-Market Group te informeren omtrent het bestaan van een gebrek aan conformiteit binnen een maximale tijdspanne van 2 maanden te tellen vanaf de vaststelling (artikel 1649 quater §2).  Na deze tijdspanne kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.

Het product en het verzoek tot omwisselen of terugbetaling dient te worden opgestuurd, samen met alle nuttige elementen die kunnen aantonen dat het (de) product(en) wel degelijk werden aangekocht bij Pharmacy by Medi-Market Group, evenals de datum van aankoop. Wij verzoeken de Klant de producten in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen. De verzending dient te gebeuren naar volgend adres: Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies S.A., Rue de Namur 138A, 6041 Gosselies.

In geval van onrechtmatige terugzending, behoudt Pharmacy by Medi-Market Group zich het recht elke daaropvolgende bestelling te weigeren.

Artikel 10 – Gebruik van de producten

Alle producten besteld op Pharmacy by Medi-Market Group zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik door de Klant of de bestemmeling van de producten. De gedeeltelijke of volledige doorverkoop van deze producten is hen verboden.

Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de geleverde bijsluiter.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en garantie

a. Algemeen

Pharmacy by Medi-Market Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van een bestelling bij uitputting van de voorraad of overmacht, hetgeen bepaald wordt als het zich voordoen van een gebeurtenis die de uitvoering door Pharmacy by Medi-Market Group van een bepaalde verplichting tegenover de Klant onmogelijk maakt of bemoeilijkt op technisch, economisch of logistiek vlak.

b. Website, proces voor bestelling en levering, kwaliteit van de informatie

Pharmacy by Medi-Market Group heeft louter een middelenverplichting betreffende de toegang tot en de navigatie op de site, de processen voor bestelling en levering evenals de kwaliteit van de beschikbare informatie.

De site Pharmacy by Medi-Market Group en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.

De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar de site Pharmacy by Medi-Market Group.

c. Producten, informatie en gezondheidsadviezen

De informatie en de gezondheidsadviezen op de site zijn in geen geval bedoeld om het raadplegen van een arts te vervangen. Hoewel Pharmacy by Medi-Market Group alle nodige stappen heeft ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze site, kunnen Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies en de hoofdapotheker niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de presentatie van de producten, of resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik ervan.

De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site.

Waar mogelijk streeft Pharmacy by Medi-Market Group ernaar om betrouwbare informatie te krijgen van de producten en die betrouwbare informatie op de website te publiceren. Pharmacy by Medi-Market Group kan de nauwkeurigheid, volledigheid of correctheid echter niet garanderen. Er kunnen enkele verschillen zijn tussen de gegevens op de website en die op de productetiketten. De gegevens op deze website vervangen de gegevens op de productetiketten niet. In het geval van afwijkingen geldt de informatie op de productetiketten. De consument moet vóór aankoop en minstens vóór consumptie van het product de gegevens op de etiketten controleren (inclusief contra-indicaties en allergenen). De consument doet uitdrukkelijk afstand van enig verhaal tegen Pharmacy by Medi-Market Group in het geval van afwijkingen. Alle gegevens in de tab “details” op de productfiches worden aangeleverd door MEDIPIM (de database die alle informatie bevat van de producten verkocht in Belgische apotheken en parafarmacieën, zie https://www.medipim.be). De bijsluiters van geneesmiddelen op deze website zijn afkomstig van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondsheidsproducten, zie https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/bijsluiters), de bijsluiters van andere producten komen direct van de leverancier.

Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies en de hoofdapotheker kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten. De aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen omwille van eenvoudige fouten of weglatingen die waren blijven bestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de voorstelling van de producten. Pharmacy by Medi-Market Group en/of NV Medi-Market kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade.

De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via het gezondheidsformulier dat hij gevraagd wordt in te vullen op het moment van de bestelling.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving. De aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd.

Indien de klant een consument is zoals bedoeld door de wet, geniet hij op de aangekochte producten van de wettelijke garantie van twee jaar, toegekend krachtens de wet van 1 september 2004 op de garanties op consumptiegoederen. Na deze periode moeten alle eventuele verborgen gebreken schriftelijk aan Pharmacy by Medi-Market Group gemeld worden in een aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na het ontdekken van dit gebrek.

Artikel 12 - Privacy

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de postorderverkoop is verplicht. Deze informatie is immers onontbeerlijk voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Indien deze gegevens niet worden opgegeven, is de bestelling ongeldig.

Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies verbinden zich ertoe de gegevens van hun klanten nooit aan derden mee te delen.

Teneinde de toegang tot de site en de navigatie te vereenvoudigen en teneinde de presentatie van de site voor elke bezoeker individueel aan te passen, maakt de site gebruik van “cookies”. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Deze “cookie” maakt het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren maar dient voor het registreren van de informatie in verband met diens navigatie op de site. Door zijn bezoek aan de website van Pharmacy by Medi-Market Group geeft de bezoeker aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.

Voor bijkomende informatie, klik hier.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

De hele site Pharmacy by Medi-Market Group wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies.

Artikel 14 – Toepasselijk recht - Geschillen

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Alle contractuele of andere relaties tussen Pharmacy by Medi-Market Group en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Elke vraag over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussels, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de Klant gedomicilieerd is. Dat geldt voor alle types procedures.

Als u een probleem ondervindt met een aankoop op onze online verkoopsite kan u beroep doen op volgende website (https://ec.europa.eu/consumers/odr) om op alternatieve wijze geschillen op te lossen, en dit door middel van een klacht in te dienen en te komen tot een buitengerechtelijke regeling.

Artikel 15 – Onze belofte 'laagste prijsgarantie' in de Medi-Market winkels

De fysieke parafarmacieën Medi-Market engageren zich om het verschil terug te betalen als u elders een goedkoper product vindt. Dit aanbod is niet geldig op onze webshop Pharmacy by Medi-Market, noch voor een product dat u kocht op onze website. Het aanbod is uitsluitend geldig in België en in Luxemburg, op de hele waaier van producten die beschikbaar zijn in de fysieke parapharmacieën van Medi-Market. Treft u maximaal 7 dagen na uw aankoop in een fysieke winkel van Medi-Market identiek hetzelfde product tegen een lagere prijs aan in een Belgisch of Luxemburgs fysiek verkooppunt binnen een straal van 10 km (rond de fysieke winkel van Medi-Market waar u uw aankoop heeft gedaan), dan betalen wij u het verschil terug in aankoopbons. U hoeft ons hiertoe enkel uw kassaticket van Medi-Market én het gedateerde bewijs van de lagere prijs (foto van prijs en voorwaarden/folder) bij een concurrent te tonen. Dit aanbod geldt niet voor de promoties waarbij de aankoop van meerdere stuks vereist is, voor producten in de uitverkoop of van een faillissement, voor promoties die slechts voor een beperkt aantal klanten gelden, voor promoties waarvoor de klant moet sparen, voor kosteloze producten/gadgets noch voor onlineaanbiedingen.
 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Pharmacy by Medi-Market Group

Artikel 1: VOORWERP

Deze 'algemene gebruiksvoorwaarden' betreffen de juridische omkadering van de beschikbaarstellingsmodaliteiten van de diensten van de website PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, https://pharmacy-medi-market.be/, hierna 'de Website', en het gebruik ervan door 'de Gebruiker'.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke gebruiker die de website wilt bezoeken aanvaard worden. Door de website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna de 'Gebruiksvoorwaarden') zonder enig voorbehoud en verbindt u zich tot de naleving ervan.

 • Wanneer de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst niet aanvaardt, moet hij afzien van toegang tot de diensten die via de website worden aangeboden.
 • De vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig en op ieder ogenblik te wijzigen.
 • Als een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of strijdig is met een dwingende wetsbepaling, is deze niet-toepasselijkheid zonder gevolgen voor de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen.
 • Deze voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website en die moeten worden aangevuld door de algemene voorwaarden, de cookies policy en door de privacy verklaring van de vennootschap, die integraal van toepassing blijven met betrekking tot de juridische relatie tussen de vennootschap en de gebruikers van de website.

Artikel 2: WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wordt geëxploiteerd door de BVBA Medicare-Market Online Services (hierna 'de Vennootschap'), met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Cicerolaan 7, en ingeschreven in de KBO onder nummer 0836.224.231, RPR Brussel Franstalige.

Artikel 3: DEFINITIES 

Deze clausule is bedoeld om de verschillende belangrijke begrippen uit de overeenkomst te definiëren:

 • Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die gebruikmaakt van de website of van een van de diensten die door de website worden aangeboden.
 • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die de gebruiker op de website doorgeeft.
 • Lid: de gebruiker wordt lid wanneer hij op de website is geïdentificeerd.
 • Login en wachtwoord: dit zijn alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de identificatie van een gebruiker op de website. De login en het wachtwoord stellen de gebruiker in staat om toegang te verkrijgen tot de diensten voorbehouden aan leden van de website. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Artikel 4: Toegang  

De website biedt de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

 • Presentatie van de aangeboden producten en diensten;
 • Presentatie van de promoties;
 • Nieuws;
 • Artikelen;
 • Quizzen;
 • De inschrijving op- en het beheer van uw klantaccount (webshop);
 • De mogelijkheid om online te kopen (webshop);
 • De mogelijkheid om contact met de vennootschap op te nemen via het contact formulier beschikbaar op uw klantaccount.

De website is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over een internettoegang beschikt. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, software, internetverbinding enz.) zijn voor zijn rekening.

De vennootschap stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website te verzekeren.

Deze toegang kan echter soms onderbroken worden, meer bepaald in het geval van onderhoud en het uitvoeren van een update, bij defecten of om andere technische redenen.

De vennootschap wijst dus alle verantwoordelijkheid af in het geval van defecten, onderbrekingen of fouten op de website, en ook voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden. De Gebruiker zal nooit in staat zijn zich tegen de vennootschap te keren in geval van falen of problemen met bestellen op de webshop als gevolg van disfunctioneren van de Website.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM 

De website, inclusief de teksten, de foto’s, de structuur, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo's, de software en alle eventuele andere elementen van de website worden beschermd door rechten van intellectuele eigendom van de vennootschap, haar eventuele leveranciers of partners. Deze rechten van intellectuele eigendom betreffen onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is, het auteursrecht, de naburige rechten, rechten inzake databases en merkenrechten.

Andere op de website vermelde namen van producten of ondernemingen kunnen de merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van de vennootschap de informatie, software, producten of diensten die op deze website zijn opgenomen, niet wijzigen, kopiëren, verdelen, bekendmaken, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, toekennen met een licentie, overdragen of verkopen. Het is hem ook verboden om afgeleide werken op basis van de bovengenoemde elementen tot stand te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en OVERMACHT 

De bronnen van de informatie, producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden betrouwbaar geacht. De vennootschap biedt echter geen enkele waarborg, noch over de juistheid, noch over de actualisering van de op de website aangeboden informatie. De inlichtingen op de website worden louter ter informatie aangeboden. De gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze website.

De gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord geheim houdt. Elke bekendmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

De gebruiker draagt de risico's verbonden aan het gebruik van zijn login en wachtwoord. De website wijst elke aansprakelijkheid af.

Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade tot gevolg heeft, maakt het voorwerp uit van een schadevergoeding ten voordele van de website.

Een optimale garantie van de veiligheid en de confidentialiteit van de doorgegeven gegevens kan niet worden gewaarborgd door de website. De website verbindt zich er wel toe om alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van de gegevens zo goed mogelijk te verzekeren.

De website kan niet aansprakelijk worden gehouden bij overmacht of bij een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van derden. Daarom kan de vennootschap meer bepaald niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van overeenkomsten die werden afgesloten dankzij de toegang tot haar website of voor de niet-beschikbaarheid van een huishoudhulp of voor gevallen van overmacht.

De gebruiker verbindt er zich dus toe om geen schadevergoeding te eisen ten gevolge van de onderbreking, de opschorting of de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: Hyperlinks 

De websites waarnaar de gebruikers van de website eventueel worden doorverwezen met behulp van hyperlinks, blijven de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.

De vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het materiaal en de gegevens, van welke aard dan ook, die op deze websites zijn opgenomen of worden verspreid, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die er wordt uitgevoerd. De vennootschap is in feite enkel aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op haar eigen website wordt uitgevoerd, zoals vermeld in de privacy verklaring.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS 

De informatie die wordt gevraagd bij de inschrijving op de website is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. Het e-mailadres kan door de vennootschap worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de dienst.

We verzekeren dat de persoonsgegevens via de website worden verzameld en verwerkt met eerbied voor de privacy in overeenstemming met (i) de Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 – de 'GDPR') die in werking is getreden op 25 mei 2018 en die gedeeltelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die tot dan van kracht was, opheft, en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Voor wat de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker betreft, verwijzen we u graag naar de privacy verklaring.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze gebruiksvoorwaarden vallen volledig en uitsluitend onder het Belgisch recht.

Voor alle geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van het hoofdkantoor van de vennootschap bevoegd.

paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in cart