text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Vooraf:

Pharmacy by Medi-Market Group is de online verkoopsite van de fysieke apotheek Pharmacies by Medi-Market Group - Nijvel, apotheek geopend voor het publiek te Rue de l'Industrie, 8 bte 2 in 1400 Nijvel, België (Tel 02 703 10 45 en e-mail administration@medi-market.be). Deze website behoort toe aan Pharmacies by Medi-Market,gelegen te Cicerolaan 7 te 1140 Evere België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0548.663.375 (RPR Brussel, Franstalig).

De onderhavige verkoopsvoorwaarden beheren exclusief de contractuele relaties tussen de Pharmacies by Medi-Market Group en elke persoon die surft op de site Pharmacy by Medi-Market Group en/of die een product of meerdere producten die op deze site worden aangeboden, wenst te kopen. Deze voorwaarden gelden voor alle commerciële transacties in verband met de producten die te koop worden aangeboden op de site Pharmacy by Medi-Market Group met uitzondering van alle andere voorwaarden.

Pharmacies by Medi-Market Group behoudt het recht om steeds en zonder vooropzeg deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op de website.

Indien specifieke voorwaarden zijn overeengekomen tussen Pharmacies by Medi-Market Group en de koper, hebben deze de bovenhand op de onderhavige op de punten waar ervan afgeweken wordt.

Indien een welbepaalde clausule van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt bevonden door een rechtbank of een andere instantie, zal deze beslissing geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules en de partijen verbinden zich ertoe de geannuleerde clausule in onderling overleg te vervangen door een andere bepaling, die wettelijk geldig is en een equivalent economisch effect heeft.

Artikel 1 - Producten

De producten die te koop zijn op Pharmacy by Medi-Market Group zijn deze die meestal verkocht worden in een Belgische apotheek, met uitzondering van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een medisch voorschrift (of een schriftelijke aanvraag) en die niet online verkocht mogen worden. Behalve indien anders gemeld op de site, kunnen de vrij-verkrijgbare geneesmiddelen enkel in België worden geleverd.

Artikel 2 - Prijs

Alle prijzen aangegeven op de productfiches zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen (btw inbegrepen), uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

De prijs die vermeld staat in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief taksen en btw. Alle prijzen aangegeven op de productfiches zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen (btw inbegrepen), uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

Pharmacies by Medi-Market Group behoudt het recht om zijn prijzen steeds te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven op dat moment geldende tarieven waarbij Pharmacies by Medi-Market Group de aanvaarding van de bestellingen bevestigt, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Pharmacies by Medi-Market Group behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Artikel 3 - Bestelling

Alleen juridisch bekwame personen mogen een bestelling plaatsen.

De bestellingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de site Pharmacy by Medi-Market Group.

Om de website Pharmacy by Medi-Market Group te gebruiken moet de Klant beschikken over toegang tot het Internet en dient hij verplicht vooraf een individuele en strikt persoonlijke gebruikersaccount aan te maken. Bij het aanmaken van een account bij Pharmacies by Medi-Market Group garandeert de Klant, na het aanvaarden van het Privacyverklaring, dat de aangeleverde informatie correct, volledig en te allen tijde up-to-date is. Als de Klant een account aanmaakt op naam van een entiteit (bedrijf) verklaart de Klant dat hij de nodige wettelijke autoriteit heeft om onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden voor rekening van de genoemde entiteit. Onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie kan leiden tot de onmiddellijke ontbinding van de account. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten of acties die gebeuren onder zijn account. De klant verbindt zich ertoe Pharmacies by Medi-Market Group onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij kennisneemt van een inbreuk op de veiligheid of een niet geautoriseerd gebruik van zijn account.

Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen en de productbeschrijvingen in.

Na ontvangst van de bestelling stuurt Pharmacies by Medi-Market Group een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.

Pharmacies by Medi-Market Group behoudt het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.

Verder behoudt Pharmacies by Medi-Market Group het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.

Artikel 4 - Validatie

Door de bestelling te plaatsen, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De validatie van de bestelling geldt dus als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen steeds worden geraadpleegd door onderaan elke pagina van onze Medi-Market website te klikken op de hyperlink “Algemene Voorwaarden” of de Klant kan een kopie bewaren. U kunt onze Verkoopsvoorwaarden ook bekomen op eenvoudig verzoek via e-mail aan het adres: administration@medi-market.be.

De Klant erkent dat de gegevens geregistreerd door Pharmacies by Medi-Market Group het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert Pharmacies by Medi-Market Group de Klant over de leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

Artikel 6 - Betaling

De bestelling moet contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Betaling verloopt via een derde partij (momenteel het bedrijf INGENICO; voordien OGONE). De bestelling die door de Klant werd gevalideerd zal pas als effectief worden beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen en de firma INGENICO hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. Bij weigering van de centrale voor beveiligde betalingen of de firma INGENICO zal de bestelling automatisch geannuleerd worden. De klant wordt dan per e-mail op de hoogte gebracht. De firma INGENICO verzekert zowel het beveiligen van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen en tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling. De informatie over de bestelling wordt automatisch verwerkt, de verantwoordelijke daarvoor is INGENICO. Deze automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met bankkaarten te bestrijden. INGENICO en Pharmacies by Medi-Market Group zijn de bestemmelingen van de gegevens in verband met de bestelling. Het niet doorsturen van gegevens in verband met uw bestelling verhindert de realisatie en analyse van uw transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart kunnen de gegevens in verband met de bestelling die bij deze onbetaalde transactie behoren, het voorwerp uitmaken van een inschrijving in een betalingsincidentbestand gehanteerd door INGENICO. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan ook een specifieke verwerking krijgen.

Artikel 7 - Levering

Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie worden de producten verzonden naar het leveringsadres aangegeven tijdens het bestelproces. Alle details betreffende de leveringen (naam van de transporteur, tarieven en termijnen) zijn beschikbaar in de rubriek “Leveringen” van de site. De leveringstermijnen liggen meestal en behoudens overmacht tussen 1 en 7 werkdagen, naargelang de bestemming.

In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. Pharmacies by Medi-Market Group behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen, zonder dat dit de Klant het recht geeft om zijn bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

In geval van afwezigheid van de Klant of een fout in het leveringsadres waardoor levering niet mogelijk is, moet de Klant een nieuwe levering afspreken met de transporteur. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de Klant. Indien de levering niet gebeurt op het met de Klant overeengekomen tijdstip omwille van redenen te wijten aan Pharmacies by Medi-Market Group, zijn eventuele bijkomende kosten voor de Klant voor rekening van Pharmacies by Medi-Market Group.

Pharmacies by Medi-Market Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de Klant in het leveringsadres en de vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

Indien een pakje niet in ontvangst wordt genomen ondanks verschillende bezoeken van de transporteur wordt het teruggestuurd naar Pharmacies by Medi-Market Group. De bestemmeling ontvangt dan een e-mail.

De risico’s worden overgedragen aan de Klant zodra deze laatste fysiek de goederen in bezit neemt.

Artikel 8 - Herroeping

Conform de geldende wetgeving op de postorderverkoop (boek VI, titel 3, hoofdstuk 2 van het Economisch wetboek) heeft de Klant het recht om Pharmacies by Medi-Market Group mee te delen dat hij van zijn aankoop wil afzien, zonder boete en zonder opgave van redenen binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag na de dag van levering ervan. Hiervoor kan de consument gebruikmaken van het herroepingsformuliermodel dat terug te vinden is in bijlage 2 van Boek VI “Handelspraktijken en bescherming van de consument” van het Economisch wetboek, of hij kan een andere verklaring afleggen die vrij is van dubbelzinnigheden waarin hij zijn beslissing om af te zien van het contract kenbaar maakt.

In Mijn account onder de tab ‘Mijn bestellingen’ vindt de Klant het overzicht van zijn geplaatste bestellingen. Hij selecteert de bestelling voor dewelke hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken. Hij klikt op ‘mijn bestelling retourneren’, selecteert de producten die hij wilt retourneren en vult het formulier in. Deze 2 stappen zijn noodzakelijk om de herroeping te doen gelden. Via de rubriek 'mijn retourhistoriek' kan een Klant zijn retourcode raadplegen of zijn retourdocument downloaden. Hij kan zijn producten gratis retourneren via een Medi-Market winkel of ze direct opsturen naar: Pharmacy by Medi-Market, Rue de l'Industrie 8 bus 2, 1400 Nivelles, België. Het is belangrijk om de retourcode op het pakket toe te voegen of een geprinte versie van het retourdocument in het pakket bij te voegen.

De producten moeten worden teruggestuurd op kosten van de Klant (conform art. VI 51 §1 van het Economisch wetboek), ten laatste 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om het contract te herroepen. De Klant wordt aansprakelijk gesteld in geval de producten op andere wijze werden gehanteerd dan noodzakelijk voor de goede werking van deze producten. Wij stellen ook voor om de producten in nieuwstaat, in hun nieuwe verpakking (met leveringsbon), samen met alle eventuele accessoires (zoals onder andere de gebruiksaanwijzing en documentatie), terug te sturen.

Als de producten worden geretourneerd volgens de voornoemde voorwaarden en termijnen, dan zal Pharmacies by Medi-Market Group van de Klant overgeschreven bedragen (zonder kosten) terugbetalen.

De terugbetaling gebeurt binnen een termijn van 14 dagen volgend op deze waarbij Pharmacies by Medi-Market Group op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om het contract te herroepen, waarbij de terugbetaling echter wordt uitgesteld tot bij de recuperatie van de goederen.

Het herroepingsrecht is van toepassing op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, enkel vóór verzending van het pakket, tenzij er één of meerdere fabricagefouten zijn. In laatste voornoemde geval geldt het herroepingsrecht ook na verzending.

Conform artikel VI.53 van het Economisch wetboek, kan het recht op herroeping niet worden uitgeoefend voor:
1: de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt die niet onder de controle van het bedrijf vallen en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn;
2: de levering van goederen die snel aftakelen of vervallen;
3: de levering van verzegelde goederen die niet teruggestuurd kunnen worden omwille van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne en die door de consument werden opengemaakt na levering.

Indien het recht op herroeping niet kan worden uitgeoefend, beschikt de Klant over het recht om de geleverde producten terug te sturen indien ze niet overeenstemmen met de bestelling of indien ze niet in een goede toestand verkeren volgens de bepalingen van artikel 9 van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 9 – Conformiteit met de levering

De Klant beschikt over het recht om de geleverde producten terug te sturen die niet overeenkomen met de bestelling of niet in goede staat verkeren. De volgende procedure is dan van toepassing:

De Klant of ontvanger dient de conformiteit van het (de) product(en) met de bestelling evenals diens/hun goede staat te verifiëren. In geval één of meerdere bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn of niet overeenkomen met de bestelling, adviseren wij de Klant om zo spoedig mogelijk het nodige voorbehoud te formuleren, liefst binnen de 48 uur na levering. In elk geval dient de Klant Pharmacies by Medi-Market Group te informeren omtrent het bestaan van een gebrek aan conformiteit binnen een maximale tijdspanne van 2 maanden te tellen vanaf de vaststelling (artikel 1649 quater §2 van het burgerlijk wetboek). Na deze tijdspanne kan hiermee geen rekening meer worden gehouden.

Het product en het verzoek tot omwisselen of terugbetaling dient te worden opgestuurd, samen met alle nuttige elementen die kunnen aantonen dat het (de) product(en) wel degelijk werden aangekocht bij by Pharmacies by Medi-Market Group, evenals de datum van aankoop. Wij verzoeken de Klant de producten in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen. De verzending dient te gebeuren naar volgend adres: Pharmacies by Medi-Market Group, Cicerolaan 7 te 1140 Evere.

In geval van onrechtmatige terugzending, behoudt Pharmacies by Medi-Market Group zich het recht elke daaropvolgende bestelling te weigeren.

Artikel 10 – Gebruik van de producten

Alle producten besteld op Pharmacy by Medi-Market Group zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik door de Klant of de bestemmeling van de producten. De gedeeltelijke of volledige doorverkoop van deze producten is hen verboden.

Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de geleverde bijsluiter.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en garantie

a. Algemeen

Pharmacies by Medi-Market Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van een bestelling bij uitputting van de voorraad of overmacht, hetgeen bepaald wordt als het zich voordoen van een gebeurtenis die de uitvoering door Pharmacies by Medi-Market Group van een bepaalde verplichting tegenover de Klant onmogelijk maakt of bemoeilijkt op technisch, economisch of logistiek vlak.

b. Website, proces voor bestelling en levering, kwaliteit van de informatie

Pharmacies by Medi-Market Group heeft louter een middelenverplichting betreffende de toegang tot en de navigatie op de site, de processen voor bestelling en levering evenals de kwaliteit van de beschikbare informatie.

De site Pharmacy by Medi-Market Group en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van Pharmacies by Medi-Market Group kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.

De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Pharmacies by Medi-Market Group, of de hoofdapotheker kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar de site Pharmacy by Medi-Market Group.

c. Producten, informatie en gezondheidsadviezen

De informatie en de gezondheidsadviezen op de site zijn in geen geval bedoeld om het raadplegen van een arts te vervangen. Hoewel Pharmacies by Medi-Market Group alle nodige stappen heeft ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze site, kunnen Pharmacies by Medi-Market Group, of de hoofdapotheker niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de presentatie van de producten, of resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik ervan.

De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site.

Waar mogelijk streeft Pharmacies by Medi-Market Group ernaar om betrouwbare informatie te krijgen van de producten en die betrouwbare informatie op de website te publiceren. Pharmacies by Medi-Market Group kan de nauwkeurigheid, volledigheid of correctheid van deze gegevens echter niet garanderen. Er kunnen enkele verschillen zijn tussen de gegevens op de website en die op de productetiketten. De gegevens op deze website vervangen de gegevens op de productetiketten niet. In het geval van afwijkingen geldt de informatie op de productetiketten. De consument moet vóór aankoop en minstens vóór consumptie van het product de gegevens op de etiketten controleren (inclusief contra-indicaties en allergenen). De consument doet uitdrukkelijk afstand van enig verhaal tegen Pharmacies by Medi-Market Group in het geval van afwijkingen. Alle gegevens in de tab “details” op de productfiches worden aangeleverd door MEDIPIM (de database die alle informatie bevat van de producten verkocht in Belgische apotheken en parafarmacieën, zie https://www.medipim.be). De bijsluiters van geneesmiddelen op deze website zijn afkomstig van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, zie https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/bijsluiters), de bijsluiters van andere producten komen direct van de leverancier.

Pharmacies by Medi-Market Group, en de hoofdapotheker kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten. De aansprakelijkheid van Pharmacies by Medi-Market Group, of de hoofdapotheker kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Pharmacies by Medi-Market Group, of de hoofdapotheker beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen omwille van eenvoudige fouten of weglatingen die waren blijven bestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de voorstelling van de producten, behalve bij misleiding of grove fout. Pharmacies by Medi-Market Group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade.

De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via het gezondheidsformulier dat hij gevraagd wordt in te vullen op het moment van de bestelling.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving. De aansprakelijkheid van Pharmacies by Medi-Market Group, of de hoofdapotheker kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd.

Indien de klant een consument is zoals bedoeld door de wet, geniet hij op de aangekochte producten van de wettelijke garantie van twee jaar, toegekend krachtens de wet van 1 september 2004 op de garanties op consumptiegoederen. Na deze periode moeten alle eventuele verborgen gebreken schriftelijk aan Pharmacies by Medi-Market Group gemeld worden in een aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na het ontdekken van dit gebrek.

Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de postorderverkoop is verplicht. Deze informatie is immers onontbeerlijk voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Indien deze gegevens niet worden opgegeven, is de bestelling ongeldig.

Teneinde de toegang tot de site en de navigatie te vereenvoudigen en teneinde de presentatie van de site voor elke bezoeker individueel aan te passen, maakt de site gebruik van “cookies”.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens evenals het uitvoeren van uw rechten (bijv. het recht op toegang, correctie, wissen, verwerping, enz.) vindt u in ons Reglement rond Privacyverklaringen in ons Beleid voor gebruik van Cookieverklaring, beide toegankelijk vanaf onze website.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

De hele site Pharmacy by Medi-Market Group wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Pharmacies by Medi-Market Group.

Artikel 14 - Toepasselijk recht - Geschillen

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Alle contractuele of andere relaties tussen Pharmacies by Medi-Market Group en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Elke kwestie met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de Klant en dat voor dit soort procedure, ongeacht het consumentenrecht om de zaak voor de aangegeven rechtbanken te brengen volgens artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Wetboek of volgens het Reglement (EU) nr. 1215/2021 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 aangaande de juridische bevoegdheid, de erkenning en de uitvoering van burgerrechtelijke en commerciële besluiten..

Als u een probleem ondervindt met een aankoop op onze online verkoopsite kan u beroep doen op volgende website (https://ec.europa.eu/consumers/odr) om op alternatieve wijze geschillen op te lossen, en dit door middel van een klacht in te dienen en te komen tot een buitengerechtelijke regeling.

paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in cart